فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

الماس ترنم پاسارگاد

تامین کننده شیشه های فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

Mashhad Hasheminejad Airport

الماس ترنم پاسارگاد

Supplier of glass for Shahid Hashemi Nejad Airport in Mashhad